SİTE YÖNETİM PLANI

 

 

1. BÖLÜM

MADDE 1 . ORTAK YERLER

   Tapu irtifak listesi ile parsel ana gayri menkulünün bağımsız bölümlerine tahsis edilen yerler hariç K.M. kanununun 4. Maddesinde sayılan yerler ile kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, koruma ve faydalanmaları için zaruri olan diğer yerler de ortak yerlerdendir.

Bu ortak yerler kat malikleri tarafından arsa payına bakılmaksızın eşit olarak kullanılır.

MADDE 2 . YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

   a- Bu yönetim planı parsel içindeki bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarıyla bağımsız bölümleri sonradan satış veya herhangi bir suretle istisap edecek olan üçüncü şahısları bağlar.

   b- Yönetim planının parsel yönetimi ile ilgili hususlarının değiştirilmesi için parseldeki bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

   c- Yönetim planında site yönetimi ile ilgili hususların değiştirilmesi için ise site genel kurulunun oylarının beşte dördünün oyu şarttır.

MADDE 3 : YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

   Tapu sicilinde veya kat maliklerinin sözleşmelerinde veya iş bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ; K.M. Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 

2 . BÖLÜM 

 

YÖNETİM ORGANLARI

 

A- PARSEL YÖNETİMİ

 

MADDE 4 : PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU

   a- Parsel kat malikleri kurulu, iş bu parsel içindeki blok-bloklardaki bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.

   b- Parsel ; Parsel kat malikleri kurulu tarafından kanunun emredici hükümlerine parsel yönetim planına, parsel genel kurul kararlarına göre yönetilir. Parsel yönetiminden dolayı kat malikleri arasında bunlarla yönetim ve denetim kurulu arasında çıkacak anlaşmazlıkları ; " Parsel Kat Malikleri Kurulu " tarafından çözülür ve karara bağlanır.

   c- Kat malikleri kurulunda kat maliki ; bağımsız bölümüne bağlı arsa payı ne olursa olsun kat malikleri kurulunun doğal üyesi olup, bir oy hakkına sahiptir. Her şahsın olduğu her bağımsız bölüm için ayrı birer oy hakkı vardır. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinde vekalet verecekleri biri temsil eder. Küçükler ve mahcurları kanuni mümessilleri temsil eder. Kat malikleri kurulunda kendilerini vekil ile temsil edebilirler. Vekaletname yazılı ve imzalı olacaktır. Bu vekil kat maliklerinden birisi olabileceği gibi dışarıdan biriside olabilir.

   d- Kat malikleri kurulu her yılın Aralık ayının ilk pazar günü toplanır. Toplantı yeri günü saati toplantıdan 10 gün önce kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü olarak tebliğ edilir. Önemli bir sebebin çıkması halinde Yönetim Kurulunun veya kat maliklerinden 1/3 nün isteği üzerine de kat malikleri her zaman olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantıya davette de yukarıda belirlenen yol uygulanır.

   e-Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlası ile toplanır, ve oy çokluğu ile karar verir. Normal ve olağan üstü toplantılar için yapılan çağrıda yeter sayı sağlanamadığında ilk toplantı yapılmazsa , ikinci toplantı " bir hafta içinde " yapılabilir. Ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir.

   f- Kat malikleri kurulunun kararları, Yönetim Kurulu tarafından başlayıp (1) sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mühür’ ü ile onaylı bir deftere yazılır. Bu toplantıda bulunan kat maliklerince imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı sebeplerini deftere yazarak imza ederler. Bu defter her takvim yılının başlangıcında bir ay içinde Notere kapatılır ve onaylatılır.

   g- Kat malikleri kurulunun kararları ( karar iştirak etmiş olsun veya olmasın ) bütün kat maliklerinin külli ve cüzi haleflerini ( miras, satış bağış, trampa vs. yoluyla alanlar) kiracıları sükna hakkı sahiplerini, bağımsız bölümde devamlı oturan ve yararlananları , yönetim ve denetim kurullarını ve bütün üçüncü şahısları bağlar. Kat malikleri arasında çıkan anlaşmazlıklar, kurulca daha evvel verilmiş kurul kararlarına göre çözülür.

   h- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliklerinden birinin veya onun bölümündeki kiracı veya herhangi bir sebeple oturan veya yararlanan kimseleri kanunda ve yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve hükümlerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören kat malikleri veya yönetim kurulu kat mülkiyeti kanununun 33'ncü maddesi uyarınca " Sulh Mahkemesine " baş vurarak borç ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için hakimin müdahalesini isteyebilir.

   ı- Olağan toplantılarda, yalnız o toplantının gündeminde bulunan maddeler konuşulabilir. Ancak toplantıda mevcut üyelerin 1/3'ü isterse, başka hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir. Kat malikleri kurulu her toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler.

   i- Kat malikleri kurulunca alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından o toplantıya katılmamış olan kat malikleri ile gerekiyorsa bağımsız bölüm deki kiracı veya herhangi bir suretle oturanlara veya faydalananlara posta veya ( tüm blok/blokların münasip yerlerine asılarak)  ilan tahtası veya kat maliklerine imzalatılacak bir kağıtla duyurulur.

   k- Parsel kat malikleri genel kurulu ; (Başkan) ve her bloktan birer yönetim kurulu üyesi seçer. Eğer parsel üzerinde sadece bir blok var ise bloktan iki yönetim kurulu üyesi seçilir. Seçilen başkan (Yönetici)  ve yönetim kurulu üyeleri; parsel yönetim kurulu meydana getiriler.

MADDE 5 : PARSEL YÖNETİM KURULU

   Başkan (Yönetici) :  4. maddenin k fıkrası gereğince seçilen başkan (Yönetici); Parsel yönetim kurulunun başkanlığı (Yöneticiliği) görevini yürütür.

   Parsel yönetim kurulu  ayda bir kereden az olmamak kaydı ile gerektiği kadar toplanır. Alınan kararları yazılı hale getirir ve gerekenleri bağımsız kat maliklerine bildirir

   Yönetim Kurulu oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu Kararları; Kat Mülkiyet Kanunu'na aykırı olamaz.

MADDE 6 : PARSEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

   Parsel Yönetim Kurulunun başlıca görevleri

   a- Kat mülkiyeti kanununun ve yönetim planının kendisine yüklediği görevleri yerine getirir.

  b-Yönetim Kurulu her yıl ana gayrimenkul ile ilgili parasal ve mükellefiyeti  kapsayacak şekilde K.M. Kanunun 37'ci maddesine göre işletme projesini hazırlar ve uygular.

   c- İşletme projesinin nasıl uygulanacağını, tahsilat ve harcamaların ne şekilde yapılacağını, meblağını, belgelendirme şeklini belirler. Bu görevle ilgili yapılacak K.M.K. ve yönetim planı talimatlarına uygun biçimde yasal yönden geçerli belgelere bağlar, kat maliklerine yazı ile bildirir.

   d- Su deposu, Hidrofor,  Doğalgaz, Elektrik, ana ölçme saatlerinin bakım ve onarımının yapılması merdiven otomatiği, ortak aydınlatma, çöp toplama ve kapıcı hizmetlerinin organize edilmesi. Parsel içindeki bahçe ve otoparkın bakım, temizliği geliştirilmesi, tüm ortak kullanım alanlarının denetimi, yönetimi müşterek parasal iştiraklerinin kat maliklerinden tahsil edilmesi.

MADDE 7 : PARSEL İŞLETME PROJESİ

   Parsel kat malikleri kurulu, parsel yönetim kurulu tarafından her yıl için hazırlanacak olan işletme planını ve tahmini bütçeyi onaylar, masraf ve avansların miktarları ile tediye zamanlarını belirler.Bu onaydan sonra Yönetici masraf ve avansların tahsilini bu plana göre yürütür. Parsel kat malikleri kurulu her yılki toplantısında bir evvelki yıla ait faaliyetlerinden dolayı parsel yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ibra ederler.

   Bu projede özellikle

   a- parseldeki blokların ve ortak alanların bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları,

   b- Site Genel Kurulu kararı ile Site yönetim Kurulundan gelecek olan bir yıllık Site Yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları,

   c- Tüm giderlerde her kat malikine K.M. Kanunu'nun 20'nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar,

   d- Tahmini giderlere diğer beklenmeyen giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20'nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı açıkça gösterilir.

   Kesinleşen parsel işletme projesi ve parsel kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, icra ve iflas kanunu’nun 68. maddesi 1'nci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

MADDE 8 . PARSEL DENETİM KURULU

   Parsel kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye verir. Denetçi en az üç ayda bir ve haklı sebep çıkarsa; her zaman hesap denetimi yapılır.  Denetçi her takvim yılının 11'ci ayı içinde parsel kat malikleri kuruluna vereceği bir raporda denetim sonucunu vereceği gibi, kat maliklerine de taahhütlü mektupla gönderir. (Böylece, 1 Yönetici - 1 Denetçi ) her parsel için.

 

B - SİTE YÖNETİMİ

 

MADDE 9 : SİTE GENEL KURULU

   a- Site Genel Kurulu ; Siteye dahil her parselde parsel yönetim kurulu başkanlarının (Yöneticilerinin) toplanmasından oluşur.

   Her yılın Aralık ayının son pazar günü olağan olarak toplanır. Site Yönetim Kurulunun veya denetçilerinin oy çokluğu ile vereceği karar üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

   Her iki toplantıda da gündemin in toplantı yer ve saatinin en az bir hafta önce bu kurulun üyelerine yazı ile tebliği gerekir.

   b- Site Genel Kurulu;  oy çokluğu ile toplanır,  ve aynı çoklukla karar verir. Kararları parsel yönetimleri için bağlayıcı ve kesindir.

   c- Kurulda her yıl site işletme projeleri görüşülüp karara bağlanır ve parsel yönetimlerine yazı ile bildirilir.

   d- İşletme projesinin nasıl uygulanacağı, tahsilat ve harcamaların nasıl yapılacağını, meblağını, belgelendirme şeklini açıkça belirler.

   e- Site Genel Kurulu; Prensip olarak her parsel sınırına kadar olan yönetim faaliyetlerini ; parsel yönetimine verir.Ancak şartlar gereği aksini kararlaştırabilir. ( 15 EYLÜL 1996 TARİHİNDE TOPLANAN GENEL KURUL BU YETKİYİ SİTE YÖNETİM KURULUNA DEVRETMİŞTİR. )

 

MADDE 10 : SİTE YÖNETİM KURULU SEÇİMİ 

   a- Site Yönetim Kurulu parsel yöneticileri arasından seçilir.

   b- Site Genel Kurulunda; her parsel yöneticisinin o parseldeki blok sayısı kadar oy hakkı vardır.

   c- Site Yönetim Kurulu Site Genel Kurulunca seçilir. Site Genel Kurulu her yıl kendi üyeleri arasından 3 asıl 3 yedek olmak üzere site yönetim kurulu üyelerini  ve ( 3 asıl, 3 yedek olmak üzere denetçileri 1 yıl için seçerler )

   Site yönetim kurulu üyelerine bir ücret verilmesi kararlaştırılabilirse de Denetçiler için ücret tayin edilemez.

 

MADDE 11 : SİTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

   Site Yönetim Kurulunun Başlıca görevleri.

   a- Site hudutları içinde parsellerin dışında kalan yeşil alanların (bölge yeşil alanlar da dahil olmak üzere ) ve bu alanların içindeki spor sahaları, çocuk bahçeleri, havuzlar inşaatlar vs' nin yapım bakım-onarım hizmetlerini yürütmek.

   b- Site hudutları içinde tüm güvenlik hizmetlerini yürütmek.

   c- Site içinde sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşmasını sağlamak, faaliyetlerini desteklemek.

   d- Site içi Çöp toplama, haberleşme, alış-veriş vb. gibi hizmetlerin görülmesini organize edebilir. denetleyebilir.

   e- Üstlendiği görevleri layıkıyla yürütebilmek için gerekli olan idari ve teknik kadroyu oluşturmak. .

 

MADDE 12 : SİTE İŞLETME PROJESİ

   Site Yönetim Kurulu her yıl için hazırlanacak olan işletme planını ve tazmini bütçeyi hazırlar, masraf ve avansların miktarları ile tediye zamanlarını belirler. Masraf ve avansların tahsili bu plana göre yürütülür. Genel Kurul her yılki toplantısında bir evvelki yıla ait faaliyetlerinde dolayı Site Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetçileri ibra ederler.

   Bu projede özellikle ;

   a- Sitenin bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları,

   b- Tüm giderlerden her parsel yönetimine K.M. Kanunu'nun 20'nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar,

   c- Tahmini giderlere diğer beklenmeyen giderleri karşılamak üzere her parsel yönetiminin 20' nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı bu proje parsel yönetim kurulu başkanlarına yöneticilere imzaları karşılığında ve taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilirse durum Site Yönetim Kurulunca incelenir ve proje hakkında karar verilir. Gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

   Kesinleşen site işletme projeleri veya Parsel Yönetim kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, icra ve iflas kanununun 68'nci maddesi 1'nci fıkrasınca belirtilen belgelerden sayılır.

 

MADDE 13 SİTE DENETİM KURULU

   Site Genel Kurulu, Denetim Kurulunu kendi aralarından her parsel yöneticisinin o parseldeki blok sayısı kadar kullanacağı oylar ile seçer.

   Seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik Denetim Kuruluna bu görevi verir.  Denetçi seçimi için adi ekseriyet gerekli ise de 1'nci toplantıda Site Yönetim Kurulu üyeleri seçimi için sayı ve pay çoğunluğu temin edilemez ise 2 hafta sonra yapılacak kurulda adi ekseriyet kafidir.

   Denetçi veya Denetim Kurulu en az 3 ayda bir bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa; hesap denetlemesi her zaman yapılır.

   Denetçi veya Denetim Kurulu her takvim yılının 11'nci ayı Site Yönetim Genel Kurulu'na verecekleri bir raporda denetim sonucunu vereceği gibi Site Yönetim Kurulu Üyelerine taahhütlü mektupla gönderir.

 

3. BÖLÜM

 

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

 

   MADDE 14 : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANILMASI

 

   Kat malikleri, K.M. Kanunu'nun sözleşmeler ve Yönetim Planındaki hükümler saklı kalma şartıyla kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

   Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

   Kat malikleri, gayri menkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden  biri, parsel içindeki bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayri menkulün ortak yerlerinde inşaat onarım ve tesisler, değişik renkte dış cephe badana ve boya yaptıramaz. Balkonlar bütün için karar bağlanıp ortak bir şekil tespit edilmedikçe kesinlikle kapatılamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantı yerlerinde, bu bölüm malikinin ortak rızası ile ana yapıya zarar verecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

   Her kat maliki ana gayri menkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

 

     MADDE 15 ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

   Kat malikleri gayri menkullerin ortak yerlerine, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve yerlerden Kanun, sözleşme ve Yönetim Planı hükümlerine göre faydalanma haklarına sahiptirler. K.M. Kanunu'nun 18'nci maddesi ve örf adet uyarınca ortak yerler kullanılırken Yönetim Planına ve irtifak anlaşmasına ve Yöneticinin uygun gördüğü talimatlara riayet ve hüsnüniyet kaidelerine uyarak birbirlerinin haklarına saygılı olmaya ve birbirlerini rahatsız etmemeye mecburdurlar.

   Kat malikleri parsel yönetimince kendilerine ayrılan yerler dışında ortak yerlere hiçbir şey bırakamaz, araba park edemez, ev hayvanlarını bağlayamaz veya gezdiremez.

 

   MADDE 16 : YAPILMAYACAK İŞLER

   Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleri ve eklentileri ve gerek ortak yerleri kullanırken aşağıda sayılan işleri yapamazlar.

   a- Kendi bağımsız bölümlerini, randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi adaba ve ahlaka aykırı şekilde kullanamazlar.

   b- Bağımsız bölümleri balkon ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkeleyemezler, su ve benzeri şeyler dökemezler, çöp atamazlar.

   c- Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde veya geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler. Nişan, Düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeğe itina etmeye mecbur oldukları gibi Parsel Yönetimince müsaade edilmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar.

   d- Bağımsız bölümler mesken, idari büro tuhafiye, eczane kırtasiye, butik, kuaför, muayenehane, spor, bale güzellik salonu, dershane, kreş gibi ticari olarak kullanılabileceği gibi hiçbir şekilde dans kulübü, dans salonu, elektronik oyunlar salonu gibi eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pasta hane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, temizleyici ve benzeri işyeri olarak kullanamazlar.

    e- Kurutmak maksadı ile de olsa binaların dış cephelerine veya dıştan  görünebilecek yerlerine, bahçelere çamaşırlarını asamazlar.

   f- Gerek bağımsız bölümde gerekse komşu gayri menkulleri kapsayan parsel dahilinde köpek veya sair hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, site dahilinde ve bahçede veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmak, bağlamak, gezdirmek kayıt ve şartı ile mümkündür. Her halde bu konuda ana şart bu gibi hayvanların gerek ana gayri menkulde ve gerek site içinde diğer komşuları kesinlikle rahatsız etmemeye azami özen göstermektir.

   Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartman komşularını ve gerek parselin ortak alanlarında herhangi bir parsel sakini veya personelini veya misafirleri, sesleri, pislikleri veya en fenası tecavüzleri ile rahatsız etmeleri halinde maddi ve manevi sorumluluklar esasen genel hukuk kuralları içinde Belediye nizamnameleride belirlemiş bulunmaktadır.

 

   MADDE 17 : ARIZALARIN GİDERİLMESİ

   a- Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna müsaade etmek mecburiyetindedirler.

   b- Ancak, bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve müsaade sebebiyle, kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararları, lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödemesi veya giderilmesi mecburidir.

  

   MADDE 18 : HAK VE MÜKELLEFİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

   Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlarda, Yönetim Planında  ve K.M. Kanunu'nda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

  

4. BÖLÜM

 

GENEL GİDERLER

 

   MADDE 19 : KATILIM

   Kat malikleri parselin ortak giderlerine aşağıda tespit edildiği şekilde katılırlar:

   a- Parsel Yönetim Kurulu ana gayri menkulü sigorta ettirir. Kat malikleri sigorta primlerine arsa payı nispetinde katılırlar.

   Bağımsız bölüm malikleri ana gayri menkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararları karşılamak üzere bilcümle masrafları kendilerine ait olmak üzere bağımsız bölümlerini sigorta ettirebilirler. Bu halde alınacak sigorta bedeli, ana gayri menkulün sigorta bedelindeki paylarında ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

   Sigortalanmış ana gayri menkulün tamamen harap olması halinde alınacak sigorta bedeli , kat maliklerine, arsa payları oranlarında paylaştırılır. Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa yerlerin onarımına arsa payları oranlarında harcanır.

   b- Kat Malikleri Yöneticinin istihdam ettiği, apartman bakıcısı (Kapıcı), Bahçıvan, Bekçi ücretleri Yönetim irtifak ile ilgili tüm giderlerine, ücretlerden doğan vergi ve sigorta primlerine, daire malikleri tam ve eşit olarak katılırlar.

   c- Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerler ile irtifaklı yükümlü gayri menkulün irtifak sınırları içinde yer alan ortak yerlerin onarımı ve gayri menkulün hidrofor, su deposu ve elektrik tesisatı, onarım ve tesis masrafları ile ortak tesislerin işletme masraflarına arsa payları oranında katılırlar.

   d- Kat malikleri, gayri menkulün ortak ana su saati üzerinden tahakkuk edecek meblağı o ana gayrimenkul sakinlerinin toplam adedine bölümünden çıkan rakamın, her dairede ikamet eden şahıs adedi ile çarpılması sureti ile hesaplanarak öderler.

   e- Kat malikleri parsel ve site yönetiminin istihdam ettiği personelin, kıdem tazminatı ile İş Kanunu'na göre hak kazanabileceği sair tazminatları, bu hakların doğduğu ana kat maliki olan kişiler arasında eşit olarak paylaşmak suretiyle öderler.

   f- Çöp toplama hizmeti için site veya parsel yönetimi tarafından yapılacak tüm harcamalar, kat maliki olan kişiler arasında eşit olarak paylaşmak suretiyle öderler.

 

   MADDE 20 : GİDER VE AVANS PAYLARININ ÖDENMESİ

   a- Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma haklarından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınmaz.

   b- Gider ve avans payını kendisine tanınan müddet içinde ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından parsel ve site Yönetim Planına, K.M. Kanunu'na ve genel hükümlere göre dava açabilir. İcra takibi yapabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla ( mürekkep faiz olmamak şartıyla ) gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

   Site Genel Kurulu'nun veya parsel kat malikleri kurulunun kararlarına dayalı olarak parsel yönetiminin istediği paraları bağımsız bölüm malikleri veya kiracıları ödemek zorundadırlar.

   c- Kat malikinin K.M. Kanunu'nun 20' nci maddesi uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı şekilde faydalananla da müşterek ve müteselsil’ en sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

   d- kat maliklerinin borcu bu yolla alınmazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümünün üzerine, varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemi ile bu borç tutarı için diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek tescil edilir. Medeni kanunun 807'nci maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.

   e- Kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat maliki ve diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

   f- Kat maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının; K.M. Kanunu'nun 25'nci maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

 

5. BÖLÜM

     

   MADDE 21 : ZARARIN TAZMİNİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !